ZBIÓR ZASAD

Posted by Posted on16 lutego, 2011 Comments0

Wreszcie w Zbiorze zasad etyczno-deontologicznych polskiego lekarza z roku 1978 czyta­my: „Zdrowie chorego i zdrowie społeczeńst­wa są dla lekarza najwyższym prawem. Obo­wiązkiem lekarza jest troska o powierzonych jego opiece chorych, zapobieganie chorobom troska o podnoszenie zdrowotności społe­czeństwa”. Głównym czynnikiem modyfikującym war­tość naczelną był proces uspołeczniania zawo­du lekarza, zachodzący w XX wieku.„Coraz powszechniej w świecie — pisze polski lekarz Aleksander Tulczyński — zawód lekarza traci charakter «wolnego zawodu», coraz częściej lekarz staje się funkcjonariu­szem państwowym lub organizacji społecznej, w imieniu której i w ramach której wykonuje swój zawód. W Polsce (podobnie jak w innych krajach obozu socjalistycznego) proces ten jest wyrażony najgłębiej i najpowszechniej.

Category

Leave a Comment