PROSTE NASTĘPSTWO

Posted by Posted on5 lutego, 2011 Comments0

Jest to prostym następstwem przemrsa ustro­jowych i realizacji założeń polityki państwa, w wyniku których stworzono system społecz­nej ochrony zdrowia. Te dwa elementy [rozszerzenie zakresu in­gerencji lekarza w następstwie rozwoju nauki w związku z tym zarazem zwiększenie ryzy­ka, na jakie współczesny lekarz może narazić powierzonego jego pieczy pacjenta, oraz ele­ment omawiany tutaj — przyp. M. S.] stwo­rzyły dla zawodu lekarskiego jakościowo od­mienną sytuację, nieporównywalną z sytuac­ją, która była charakterystyczna dla zawodu w poprzednich okresach. Uspołecznienie ochro­ny zdrowia, przejęcie przez państwo roli gwaranta i organizatora ochrony zdrowia jed­nostki i zbiorowości ludzkiej, jak również przemiany i rozwój samej medycyny są tymi czynnikami, które w zasadniczy sposób zmie­niły sytuację zawodu lekarskiego, a tym sa­mym postawiły lekarza przed problemami deontologicznymi, z którymi poprzednio za­wód lekarski nie miał do czynienia”.

Category

Leave a Comment