WZROST POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

Posted by Posted on8 grudnia, 2013 Comments0

W miarę wzrostu poziomu wykształcenia obniża się od­setek osób w tej grupie; odsetek osób z ogra­niczeniem sprawności do wykonywania in­nych czynności nie wykazuje większych róż­nic związanych z wykształceniem. Prawdopo­dobnie wpływa na to fakt, że główne czyn­ności wykonywane przez osoby mające stosun­kowo niskie wykształcenie są takiego rodzaju (np. praca robotnika niewykwalifikowanego), iż określona choroba przewlekła lub uszko­dzenie organizmu powoduje u nich ogranicze­nie większego stopnia niż u osób mających stosunkowo wyższe wykształcenie (najczęściej są oni pracownikami umysłowymi).W roku 1972 przeprowadzono w Wielkiej Brytanii jednorazowe ogólnokrajowe badanie ankietowe chorób w populacji z uwzględnie­niem zróżnicowania społecznego, tzw. General Household Survey.

Category

Leave a Comment