TRZY TYPY CHORÓB

Posted by Posted on19 listopada, 2013 Comments0

Wyróżniło ono trzy typy chorób: 1) przewlekłe, 2) przewlekłe połączo­ne z ograniczeniem sprawności i 3) ostre. Pytanie w kwestionariuszu odnoszące się do osób z chorobami przewlekłymi brzmiało: „Czy choroba ogranicza Pana(i) czynności w porównaniu z większością ludzi w Pana(i) wieku?” Osoby z chorobami ostrymi były na­tomiast pytane, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni cierpiały na jakąś dolegliwość ogra­niczającą ich normalną sprawność. Jeśli cho­dzi o zróżnicowanie społeczne, to zastosowano podział na pięć klas społecznych, przyjęty społeczna także w Wielkiej Brytanii jest czyn­nikiem silnie różnicującym choroby populacji; sposób oddziaływania jest również podobny: im niższa klasa społeczna — tym więcej cho­rób, szczególnie przewlekłych, uszkadzających. Jeśli wziąć pod uwagę, że osoby z klas niż­szych mają na ogół tendencję do niezgłasza- nia swoich dolegliwości (wiele objawów uwa­żają po prostu za „normalne”), różnice uwi­docznione na rys. należy uznać za zaniżone: przypuszczalnie w klasach niższych w rzeczy­wistości jest jeszcze więcej chorób.

Category

Leave a Comment