WSZYSTKIE WZGLĘDY

Posted by Posted on12 lipca, 2011 Comments0

Wszystkie te względy kazały odrzucić trady­cyjne podejście i zastosować inny sposób iloś­ciowego określania zdrowia w badaniach lud­ności. W niektórych ośrodkach badawczych podstawą pomiaru bywa samoocena zdrowia, uzyskana w drodze wywiadu przeprowadza­nego w gospodarstwie domowym. Obserwuje się również tendencję do zmniejszania rubryki „przyczyny chorób”. Niekiedy przyczyny chorób bierze się pod uwagę tylko w związku z cho­robami ostrymi lub ogranicza do minimalnej liczby bardzo obszernych grup, np. „choroby krążenia”, „choroby przewodu pokarmowego”. Kwestia „co kto ma” bywa traktowana, przy­najmniej w badaniach ogólnokrajowych, jako stosunkowo mniej ważna niż kwestia „co z tego wynika” — np. niepójście do pracy, opusz­czenie szkoły, leżenie w łóżku.

Category

Leave a Comment