WSZYSTKIE INNE TEORIE

Posted by Posted on15 lipca, 2014 Comments0

Wszystkie inne teorie odwołują się do połączonych sił natural­nych, woli ludzkiej i czynników społecznych. „Siły natury” grają ważną rolę w wielu tradycyjnych systemach lecznictwa. Na przy­kład w medycynie meksykańskiej (curanderis- mo) równowaga zimna i ciepła uchodzi za pod­stawę siły życiowej; choroba ma być zaburze­niem tej harmonii.Wola ludzka lub chęć zachorowania ucho­dzi za przyczynę choroby we wszystkich teo­riach chorioby z wyjątkiem teorii bakteryjnej. Woli ludzkiej przypisuje się dwojakie znacze­nie jako czynnikowi sprawczemu: 1) zachoro­wanie pod wpływem myślenia o chorobie lub 2) wykorzystywanie „sił natury” do złych ce­lów, sprowadzenie na kogoś choroby.

Category

Leave a Comment