WIĘKSZOŚĆ BADACZY

Posted by Posted on10 maja, 2009 Comments0

Obecnie większość badaczy problemu trendu sekularnego uważa to zjawisko za efekt łącznego działania wielu czynników związanych z r e- wolucją przemysłową, która rozpoczęła się właśnie przed 100 laty. Ekonomiczny rozwój kraju stwarza możliwości lepszego od­żywiania się ludności i poprawy jej warunków mieszkaniowych. Upowszechnienie oświaty zapewnia bardziej racjonalne wykorzystanie tych możliwości zarówno w sensie odżywiania, jak higieny i zdrowot­ności ludności oraz kultury fizycznej i sportu. Rozwój komunikacji oraz masowa emigracja ludności ze wsi do miast wpłynęły rzeczywiście na zmniejszenie izolacji genetycznej. Wszystkie wymienione wyżej zja­wiska cywilizacyjne przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju osob­niczego. Poprawa warunków środowiskowych umożliwia pełniejszą re­alizację potencjalnych możliwości wzrostowych osobnika determino­wanych przez jego genotyp.

Category

Leave a Comment