TE SAME CZYNNIKI

Posted by Posted on30 kwietnia, 2009 Comments0

Należy także pamiętać o tym, że te same czynniki mogą wywierać niejednakowy efekt w różnych populacjach ludzkich, a zwłaszcza że działanie jednego czynnika może być niwelo­wane albo wzmacniane przez działanie innego. Wynika to m. in. z do­świadczeń hodowców zwierząt; na rozwój człowieka wpływają jednak ponadto dodatkowe czynniki natury psychicznej i dlatego właśnie tak trudno jest wykazać działanie poszczególnych bodźców. Istnieje też pogląd, że powiększanie się wysokości ciała osób dorosłych oraz przy­spieszenie dojrzewania młodzieży są tylko pierwszymi, najłatwiej zauwa­żalnymi objawami wielkich zmian, które pojawią się w budowie fizycz­nej człowieka, a zwłaszcza jego funkcjach, jako konieczne następstwa przystosowania się do gwałtownie zmieniających się warunków życia społeczeństw uprzemysłowionych i zurbanizowanych.

Category

Leave a Comment