WARUNKI KRAŃCOWE

Posted by Posted on21 kwietnia, 2009 Comments0

Trudno jest zdefiniować warunki „krańcowe” dla życia człowieka w sposób w pełni zadowalający, brak bowiem jednoznacznych kryte­riów, na których można by oprzeć taką klasyfikację. Mówiąc o w a- runkach krańcowych, mamy zwykle na myśli warunki bliskie granic tolerancji ustroju, których przekroczenie zagraża życiu lub grozi upośledzeniem zdrowia. Względnie łatwo można opisać warunki bez­pośredniego zagrożenia życia. Znacznie trudniej — zagrażające zdrowiu. Z punktu widzenia ochrony zdrowia, zarówno indywidualnego czło­wieka, jak i w skali całej populacji, kapitalne znaczenie miałoby po­konanie tych trudności i wyjaśnienie, jakie elementy środowiska, jakie elementy pracy zawodowej i innych czynników codziennego życia mogą wywierać doraźnie lub przy dłuższym działaniu wpływ czy to bezpośred­nio chorobotwórczy, czy ułatwiający działanie czynników chorobotwór­czych.

Category

Leave a Comment