WALKA Z UMIERALNOŚCIĄ

Posted by Posted on24 marca, 2012 Comments0

Walkę z umieralnością niemowląt toczy służba zdrowia i raz ją wygrywa, a kie­dy indziej lub gdzie indziej przegrywa. Ale gdzie kryją się i jak wyglądają sprawcy owych zwycięstw lub klęsk? Niski dochód i niskie wykształcenie we wszystkich krajach wiążą się z wysoką umie­ralnością niemowląt. Zależności te w Stanach Zjednoczonych ilustruje tab. 8, gdzie uwzględ­niono wpływ dochodu rodziny oraz wykształ­cenia ojca i matki na umieralność niemowląt według płci wśród ludności białej i murzyń­skiej. Widać, że istnieje zależność odwrotnie proporcjonalna między niskim dochodem a wysoką umieralnością niemowląt. Im niż­szy dochód, tym wyższa umieralność — za­równo chłopców, jak dziewczynek, zarówno wśród ludności białej, jak murzyńskiej. Moż­na przy tym izauważyć, że na każdym poizio- mie dochodu i wykształcenia wskaźniki zgo­nów Murzyniątek są w porównaniu z ludnoś­cią białą wyższe.

Category

Leave a Comment