W ZBIOROWOŚCI LEKARZY

Posted by Posted on15 czerwca, 2010 Comments0

Mając do czy­nienia ze zbiorowością lekarz usiłuje przenieść tam i zastosować te same metody i umiejęt­ności. Także do zbiorowości podchodzi „inży­nieryjnie”.W V wieku p.n.e. Hipokrates, nazywany oj­cem medycyny, napisał traktat o „powietrzu, wodach i okolicach”, który jest najstarszym . systematycznym przeglądem wpływów, jakie środowisko wywiera na zdrowie i usposobienie ludzi. Można tam znaleźć dobrą charakterys­tykę tego, co nazwalibyśmy dzisiaj pożądaną orientacją ekologiczną w medycynie.„Według słów samego Hipokratesa^ lekarz godny swojego zawodu, to ten, «który ma właściwy pogląd na pory roku i związane z nimi choroby; na wiatry właściwe każdej krai­nie i jakość jej wód; który starannie określa położenie miast i ich okolic, zwracając uwagę, czy są położone nisko czy wysoko, czy są ciep­łe czy zimne, wilgotne czy suche; który po­nadto zwraca uwagę na sposób odżywiania się mieszkańców, słowem, na wszystkie przyczy­ny, które mogą powodować naruszenie równo­wagi w świecie zwierząt prowadzące do zabu­rzeń gospodarczych». ”

Category

Leave a Comment