W ROZWINIĘTYCH KRAJACH

Posted by Posted on7 lutego, 2014 Comments0

Warto przy tym zaznaczyć, że w rozwinię­tych krajach zachodnich znacznie mniej chorób w zestawieniu z badaniami kliniczny­mi zgłaszają przede wszystkim ludzie z klas niższych. Należy nadmienić, że Health examination survey, a więc badania kliniczne prowadzone przez zespoły lekarzy, nie obejmują chorób psychicznych. Fachowcy usiłujący stworzyć podstawy pomiaru chorób psychicznych i włą­czyć te metody do procedur używanych w health ezamination survey uważają, ze istnieją duże trudności mierzenia tej dziedzi­ny. Wiąże się to z postawami społecznymi wobec chorób psychicznych, co wpływa ogra­niczająco na liczbę ludzi szukających pomocy, poza tym — z przyznawanymi psychiatrii środkami, które są większe lub mniejsze, co wpływa na liczbę ludzi szukających pomocy, wreszcie — ze zmianami w możliwościach diagnostycznych psychiatrów, jak również ze zmianami sposobów leczenia i mianownictwa chorób, co także zwiększa lub zmniejsza ogól­ną liczbę przypadków w poszczególnych kate­goriach diagnostycznych.

Category

Leave a Comment