W NIEWIELKICH POPULACJACH

Posted by Posted on16 marca, 2010 Comments0

W stosunkowo niewielkich populacjach (od 1000 do 25 000 ludzi) takich codziennych problemów jest dostatecznie dużo, żeby wy­pełnić cały czas pracy lekarza ogólnego i po­radni rejonowej. Są to przypadki, które (o ile nie są leczone poza służbą zdrowia) wymagają opieki pierwszorzędowej, typu ambulatoryjne­go. White jest zdania, że młodzi lekarze i wykładowcy nauczający w amerykańskich uczelniach medycznych tylko w ograniczonym zakresie stykają się z pełną skalą problemów zdrowotnych dużych populacji i że intensyw­nie zajmują się tylko tymi wyselekcjonowa­nymi pacjentami, którzy dostają się do insty­tutów i klinik. Powoduje to ogromne luki iloś­ciowe i jakościowe w doświadczeniu lekarzy i nieuchronnie determinuje ich poglądy na za­dania współczesnej medycyny.

 

Category

Leave a Comment