KWESTIE EFEKTYWNOŚCI

Posted by Posted on25 lutego, 2010 Comments0

We wczesnych latach pięćdziesiątych zaczęły gwałtownie rosnąć koszty ochrony zdrowia; coraz wyższy stawał się udział wydatków przeznaczonych na ten cel w rocznym docho­dzie narodowym krajów wysoko uprzemysło­wionych. Początkowo wzrost kosztów tłuma­czono rozwojem nauki i techniki medycyny, zwiększającym się odsetkiem ludzi starych w populacji, rozpowszechnieniem chorób prze­wlekłych. Później starano się to wyjaśnić także w kategoriach wzrostu potrzeb zdrowot­nych ludności, przejawiających się w nasilo­nym korzystaniu ze służby zdrowia w związ­ku z coraz wyższą pozycją zdrowia jako war­tości i coraz szerszą akceptacją prawa do jego ochrony; a także w związku z rozszerzaniem się zakresu zadań i działalności lekarzy oraz ogromnym wzrostem liczby personelu, kosz­townym wyposażeniem placówek służby zdro­wia i kosztownym leczeniem.

Category

Leave a Comment