PROBLEMY JEDNOSTKI

Posted by Posted on2 kwietnia, 2010 Comments0

Druga kategoria obejmuje problemy, któ­rych prawdopodobieństwo wystąpienia u określonej jednostki jest także niskie, ale cho­robowość w populacji ogólnej liczącej od 25 tysięcy do kilkuset tysięcy ludzi — znacząca. Chodzi tu o urazy przemysłowe, w rolnictwie i drogowe, oparzenia, złamania, guzy wymaga­jące leczenia radiologicznego, niektóre choroby serca i przypadki nagłe, wymagające transfuzji rzadkich typów krwi i badań laboratoryjnych. Potrzeba tu opieki tzw. drugorzędowej, spec­jalistycznej opieki konsultacyjnej w większych szpitalach np. wojewódzkich. Kategoria trzecia obejmuje problemy o wy­sokim prawdopodobieństwie wystąpienia u da­nej jednostki co najmniej raz w życiu. Do­tyczy to zakażeń dróg oddechowych, częstych rodzajów chorób serca, artretyzmu, astmy, oty­łości, wad wzroku, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, lżejszych urazów i zaburzeń emocjonal­nych.

Category

Leave a Comment