USUNIĘCIE ETYKIETY

Posted by Posted on27 grudnia, 2014 Comments0

Usunięcie etykie­ty grzechu i przestępstwa łączyło się ze zmia­ną reakcji społecznej — inne jest postępowa­nie wobec przestępcy, a inne wobec chorego. Tam gdzie poprzednio karano, teraz się leczy, toteż zaczęło maleć znaczenie prawników księży, a szybko rosnąć znaczenie lekarzy, niewspółmiernie bardziej niż dające się udo­wodnić umiejętności leczenia. W wielu przy­padkach medycyna, zupełnie tak samo jak re­ligia i prawo, nie dysponuje wiedzą etiologi­czną i jakąś dającą się przewidzieć skuteczną metodą postępowania. Mimo to powszechna zgoda na używanie choroby jako etykiety dla „problematycznych” form . zachowania społe­cznego niesie ze sobą założenie, że tylko le­karze są tutaj kompetentni, a to znowu umac­nia przekonanie, że takie formy zachowania muszą być chorobą.

Category

Leave a Comment