POZIOM UMYSŁOWY

Posted by Posted on10 listopada, 2013 Comments0

Jeśli chodzi o Polskę, to nie mamy badań populacji ogólnej dotyczących rozpowszech­nienia chorób (określanych fachowym bada­niem lekarskim) z punktu widzenia zróżnico­wania społecznego (pozycji społeczno-zawodo- wej). Posłużymy się przeto przykładem, gdzie zamiast „choroby” występuje inna zmienna zależna (hipotetyczną zmienną niezależną jest pozycja społeczno-zawodowa), określana przez psychologów:       „poziom umysłowy”.W latach 1974—1976 zespół socjologów, psy­chologów i lekarzy przeprowadził badanie społeczno-kulturowych uwarunkowań pozio­mu umysłowego dzieci warszawskich; objęło ono cały rocznik dzieci urodzonych w 1963 roku (a więc 10-, 11-letnich) i mieszkających na terenie Wielkiej Warszawy — 14 238 dzie­ci.

Category

Leave a Comment