TREŚCI KULTUROWE

Posted by Posted on15 lutego, 2012 Comments0

W Polsce wykształcenie zawiera stosunko­wo więcej treści kulturowych niż ekonomicz­nych. Jak wykazało badanie GUS, wykształ­cenie jest podstawową zmienną środowiskową różnicującą poziom umieralności niemowląt. Chodzi więc o sferę takich zjawisk, jak tra­dycje, wierzenia, obyczaje i nawyki, jak posta­wy i zachowania, jak wartości, obowiązujące w danej zbiorowości normy społeczne zinterna- lizowane na długo przed urodzeniem dziecka. Od tego przede wszystkim zależy, jak dana matka pielęgnuje swoje niemowlę, czy korzysta z Poradni „D” (a przedtem z „K”, kiedy była w ciąży) i czy stosuje się do jej zaleceń, czy dzieli opiekę nad dzieckiem z jego ojcem, czy też jest samotna w tym wszystkim, jaka atmos­fera panuje w jej domu, czy jest tam klimat ciepła i czy dziecko było chciane. Nie może to jednak przesłonić czynników ekonomicznych. Chociaż pieniądz nie jest wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgnac­ję niemowlęcia, to istnieje pewne minimum warunków bytowych, poniżej którego z całą siłą ujawnia się wpływ czynników bytowych na umieralność niemowląt.

Category

Leave a Comment