TEORIA WYJAŚNIAJĄCA

Posted by Posted on5 sierpnia, 2014 Comments0

Teorie wyjaśniające pojęcie, „naturę” cho­roby rozwinęły się w obrębie kultury zachod­niej. To, co zwykliśmy nazywać chorobą, nie jest pojęciem uniwersalnym, tak samo rozu­mianym na całym świecie, lecz wytworem naszego kręgu kulturowego, z właściwą mu konwencją myślenia o zjawiskach medycz­nych. Natomiast teorie dotyczące przyczyn chorób powstawały w różnych kulturach. Do niedawna kultury te były raczej rzadko bada­ne z punktu widzenia wkładu do ogólnoludz­kiej wiedzy o interesujących nas tu zjawis­kach. Badania, najczęściej prowadzone przez antropologów kulturowych czy etnologów, przyniosły wprawdzie liczne opisy sposobów zachorowania i leczenia się ludności krajów „niedorozwiniętych”, wierzeń i przesądów, praktyk szamanów i czarowników, ale w naj­lepszym razie uważaliśmy je za interesującą lekturę o egzotycznym świecie. 

Category

Leave a Comment