TEMPERATURA WEWNĘTRZNA USTROJU

Posted by Posted on20 listopada, 2008 Comments0

Temperatura wewnętrzna ustroju jest jednym z ele­mentów homeostazy i utrzymuje się na stałym poziomie około 37°C mimo dużych wahań temperatury środowiska. Oczywiście utrzymywa­nie stałej temperatury wewnętrznej możliwe jest tylko wówczas, gdy ilość ciepła powstającego w ustroju podczas procesów przemiany ma­terii i, ewentualnie, ciepła zyskiwanego z gorącego środowiska w jed­nostce czasu jest równa ilości ciepła usuwanego przez ustrój w ciągu tego samego czasu do otoczenia. Na to, aby utrzymana była równowaga bilansu cieplnego ustroju, każdemu zwiększeniu ilości ciepła musi towa­rzyszyć wzrost jego utraty, zaś każdemu zwiększeniu utraty ciepła mu­si towarzyszyć wzrost jego wytwarzania w ustroju.

Category

Leave a Comment