ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Posted by Posted on14 kwietnia, 2012 Comments0

Nie zrealizowano tedy postulatów sprawied­liwości’ społecznej, wśród których ochrona zdrowia wydaje się zajmować pierwsze miejs­ce, wyprzedzając oświatę. Niektórzy dyskutanci byli zdania, że świad­czenia zdrowotne będą we wzrastającym stop­niu przyciągały klasy niższe. Istnieje tu pew­na różnica w porównaniu z oświatą, to jest działaniem zmierzającym do rozszerzenia ho­ryzontów intelektualnych i podniesienia stopy życiowej przez wykształcenie. Działaniu temu przeszkadza fakt, że oświata (poza poziomem podstawowym) wymaga odpowiedniej moty­wacji ze strony osoby „biorącej” (czy „otrzy­mującej”). Rodzimy należące dio klas niższych w Wielkiej Brytanii na ogół nie mają równie wysokich aspiracji jak klasy wyższe, jeśli chodzii 10 wykształcenie i zawód swoich dzieci.

Category

Leave a Comment