SFORMUŁOWANIE PRAWA

Posted by Posted on6 maja, 2011 Comments0

Prawo do ochrony zdrowia nigdzie nie jest jasno sformułowane. Wydaje się jednak, że istnieje powszechna zgoda, iż wsizyscy ludzie bez względu na swoją sytuację finansową po­winni mieć dostęp do służby zdrowia i upraw­nienie do odpowiedniej opieki. Nie mówi się wszakże o tym, że możliwości systemu ochro­ny zdrowia są ograniczone i że wskutek tego świadczenia wszędzie są racjonowane; czyn­nikiem ograniczającym jest np. czas (listy czekających, kolejki), odległość (ludzie miesz­kający dalej korzystają rzadziej) lub prze­strzeń (ograniczona liczba łóżek szpitalnych). Ograniczenia stawiają cały system ochrony zdrowia, placówki lecznicze i lekarzy przed koniecznością podejmowania wyborów W nie­zmiernie trudnych sprawach dotyczących po­szczególnych ludzi, zbiorowości i całego spo­łeczeństwa.

Category

Leave a Comment