DOBRO JEDNOSTKI I SPOŁECZEŃSTWA

Posted by Posted on20 kwietnia, 2011 Comments0

Pojęcie lekarza wiąże się z leczeniem jed­nostki. Dla znacznej większości ludzi „praw­dziwy” jest taki lekarz, który styka się z pa­cjentem, daje rozpoznanie choroby i leczy ją. Ńa ogół nie oczekuje się od lekarza, że zaj­mie się leczeniem świata; ma on leczyć cho­rego człowieka. Nie oczekuje się również, mi­mo pewnych przemian w tym zakresie, że główną domeną działalności lekarza będzie zapobieganie przyczynom chorób. Większość ludzi uważa, że podstawowym obowiązkiem lekarza jest zwalczanie skutków działania owych przyczyn, przejawiających się w zacho­rowaniu jednostki. Tylko lekarz posiada w społeczeństwie oficjalnie uznaną umiejętność leczenia choro­by. Jest to jedyny rzeczoznawca wartości zdrowia, jedyny ekspert uprawniony do roz­strzygania w sferze zdrowia i choroby.

Category

Leave a Comment