SFORMALIZOWANIE NIEPOKOJÓW

Posted by Posted on2 listopada, 2010 Comments0

Sformalizowanie naszych niepokojów, ich spowszednienie byłoby rów­noznaczne z bezruchem i zastojem, z odhu­manizowaniem medycyny. Niepokoje nie mogą zatem opuścić lekarzy, mogą się jedynie zmie­niać, gdyż zniknięcie jednych niesie ze sobą następne”.Podobne kwestie nurtują lekarzy i w in­nych krajach. Na łamach „Scientific Americ­an” epidemiolog Kerr L. White stawia pytania: Czy choroby są przypadłościami, które zda­rzają się ludziom, czy też objawami konstruk­tywnych i destruktywnych związków jednos­tek ze środowiskiem społecznym i fizycznym? Od rozwiązania tych kwestii zależy równowaga między naukami biologicznymi i społecznymi na pierwszych latach studiów lekarskich, a mię­dzy nastawieniem specjalistycznym opartym na technologii i ogólnym, psychobiologicznym na dalszych latach.

Category

Leave a Comment