ROZRÓŻNIANIA UMIERALNOŚĆ

Posted by Posted on30 lipca, 2012 Comments0

Rozróżnia się umieralność niemowląt wczes­ną (neonatalną) — dotyczącą zgonów w pierw­szym miesiącu życia, i późną (postneonatałną) od 1 miesiąca do 1 roku. Przyczyny zgo- now niemowląt dzieli się na dwie główne gru­py: pochodzenia wewnątrzustrojowego (endogeniczne) i środowiskowe (egzogeniczne). Przy­czyny andogenicizne pokrywają się mniiej wię­cej z okresem neonatalnym, a przyczyny egzo- geniczne iz okresem postneonataInym.Na temat umieralności niemowląt napisano ogromnie dużo prac, gdyż walkę z nadmierną umieralnością ludzi w pierwszym roku życia wszystkie kraje uważają za jedno ze swoich głównych zadań. Tak też zostało to sformu­łowane w dokumencie końcowym Światowej Konferencji Ludnościowej w Bukareszcie w roku 1974.

Category

Leave a Comment