KIERUNEK PRZEMIAN

Posted by Posted on27 lipca, 2012 Comments0

Spadek umieralności, o czym była mowa poprzednio, wystąpił przede wszystkim na naj­wcześniejszych etapach życia ludzkiego. Spa­dek umieralności niemowląt był znacznie szybszy niż zmniejszanie się współczynników zgonów we wszystkich innych okresach życia ludzkiego. Proces ten rozpoczął się w krajach uprzemysłowionych już w wieku XIX, ale dopiero wiek XX przyniósł decydujące zmia­ny. Ukazuje to rys. 18 na przykładzie siedmiu krajów wysoko uprzemysłowionych. Chociaż rysunek ten obejmuje tylko lata 1935—1964, to i tak uwidocznia występujące tendencje. Widać, że tempo spadku było najszybsze do lat pięćdziesiątych (w Stanach Zjednoczonych prawie 85% spadku współczynnika umieralnoś­ci niemowląt w w. XX przypada na okres do r. 1950) i że w latach następnych proces ten przebiegał wolniej; w Stanach Zjednoczonych uległ zahamowaniu na około 15 lat.

Category

Leave a Comment