RÓŻNICA POZIOMÓW

Posted by Posted on2 marca, 2012 Comments0

Zwraca uwagę znaczna różnica pozio­mów ogólnej umieralności niemowląt w dwóch grupach skrajnych: sięga ona 300%. i Poza tym zarówno związki między wykształceniem a egzogenicz- nymi i endogenicznymi przyczynami zgonów niemowląt. Widzimy, że poziom umieralności egzogenicznej jest zróżnicowany, ściśle zależ- ny od wykształcenia, natomiast poziom umie­ralności endogenicznej — stabilny, różny(wyższy) tylko w grupie z wykształceniem najniższym. Umieralność endogeniczna sta­nowi 84,0% ogólnej liczby zgonów w grupie matek z wykształceniem najwyższym i wraz z przechodzeniem do coraz niższych poziomów wykształcenia odsetek ten obniża się i wynosi kolejno: 72,9%; 65,32%; 58,4%; 48,2%.

Category

Leave a Comment