ROZMAITE BADANIA

Posted by Posted on21 lutego, 2010 Comments0

Kiedy jednak w początku lat siedemdziesiątych wydatki osiągnęły lub przekroczyły 10% rocznego do­chodu narodowego, a planiści zaczęli prze­widywać, że jeśli tak dalej pójdzie, to będą się one podwajać co 4—5 lat — uznano ten stan za niepokojący.Przystąpiono tedy do rozmaitych badań usiłując ustalić, na co wydaje się pieniądze. Tylko w niektórych dziedzinach można to do­kładnie określić, np. można obliczyć ogólny koszt leczenia, lekarstw, szpitali, nawet wczes­nej diagnozy, rehabilitacji, niezdolności do pra­cy, ale nie ma danych pozwalających odpowie­dzieć na pytanie, ile kosztuje w całości jakaś choroba lub akcja. Nie udało się na przykład określić sumy wydatków ponoszonych w RFN w związku z wieńcową chorobą serca; nie ma bowiem danych na temat rozpowszechnienia tej choroby, jej leczenia i skutków społecz­nych, które mogłyby stanowić podstawę odpo­wiednich szacunków ekonomicznych.

Category

Leave a Comment