PRZYCZYNY CHORÓB

Posted by Posted on13 czerwca, 2014 Comments0

Przyczyny owych chorób tkwią gdzieś w śro­dowisku, może w stresach codziennego życia, może w nawykach i obyczajach, może w za­możności czy innych zjawiskach i procesach. Chodzi tu o choroby „cywilizowanego czło­wieka . Przedstawiają się nam one jako nieuchronna rzeczywistość, przynajmniej do­póki nie powstaną wieloprzyczynowe teorie, które umożliwią zrozumienie owych cho­rób, jak również całej złożoności środowis­ka^ społecznego. Może gruntownie zmienią się wówczas definicje chorób. Kliniczne nauki medyczne zajmują się cho­robami pojedynczych jednostek ludzkich, na­tomiast epidemiologia bada częstość występo­wania i rozmieszczenie chorób wśród ludności. Właśnie o takich zjawiskach będzie tutaj mowa.

Category

Leave a Comment