CHOROBA W SPOŁECZEŃSTWIE

Posted by Posted on8 czerwca, 2014 Comments0

Od dawna wiadomo, że ludzie różnią się pod względem odporności bądź też podatności na choroby i że w obrębie tego samego społe­czeństwa istnieją zbiorowości ludzi mniej bardziej chorych, jak również mniej i bar­dziej narażonych na choroby. Wiadomo także, że ogólny obraz chorób uległ zmianom w cza­cie. Tempo i zaawansowanie tych zmian są różne w różnych krajach, ale ich kierunek jest wszędzie podobny. Na przykład w kra­jach wysoko uprzemysłowionych w latach pięćdziesiątych naszego wieku wystąpiła zmia­na charakterystycznego dotąd obrazu chorób. W poprzednich dekadach dominowały ostre choroby zakaźne, szczególnie wieku dziecięce­go. Stanowiły one najczęstszą przyczynę zgo­nów; człowieka w chwili urodzenia czekało nie więcej niż jakieś 40 lat życia (w Indiach tyle wynosiło przeciętne dalsze trwanie życia jesz­cze w latach sześćdziesiątych).

Category

Leave a Comment