PRZEDZIAŁ NORM

Posted by Posted on28 listopada, 2009 Comments0

Przedział określający normę wysokości ciała dla tych dziewcząt może być węższy albo szerszy, jak to pokazano na rysunku. Jeżeli chcemy, aby w prze­dziale tym znalazł się określony odsetek dziewcząt, np. 30, 50, 75% albo jeszcze inny, to nie musimy obliczać odpowiednich przedziałów z rze­czywistego materiału, lecz korzystamy z matematycznego modelu roz­kładu wysokości ciała w populacji, wyrażonego tzw. funkcją Gaussa. Model matematyczny prócz tego, że ułatwia rachunki, ma jeszcze tę zaletę, iż opisuje zjawisko charakteryzujące populację, podczas gdy empiryczny materiał zawiera zawsze drobne lub większe odchylenia przypadkowego pochodzenia. Ten model matematyczny nie rozstrzyga jednak kwestii, jaki procent osób powinna obejmować nasza norma. Przyjmując zasadę, że przypadków rzadkich do normy nie zaliczamy, możemy ograniczyć przedział normy tak, aby obejmował 90% osobni­ków symetrycznie po obydwu stronach średniej, gdyż wówczas poza normą znajdzie się po 5% osobników skrajnie niskich i skrajnie wy­sokich. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do specjalistów opra­cowujących normy rozwojowe, z tym że ich użytkownik powinien być dokładnie poinformowany, jak daną normę należy rozumieć.

Category

Leave a Comment