INŻYNIERYJNE DZIAŁANIA

Posted by Posted on18 kwietnia, 2010 Comments0

Działania typu inżynieryjnego są mało sku­teczne w zastosowaniu do nadmiernego picia i palenia, przejadania się, zależności od leków, braku ruchu, przebywania w zatłoczonym pomieszczeniu, nieostrożnego prowadzenia samo­chodu. Epidemiolog  Kerr White wyróżnia trzy kategorie problemów zdrowotnych zbiorowoś­ci. Pierwsza obejmuje problemy, co do któ­rych istnieje  bardzo niskie prawdopodo­bieństwo, że dana jednostka doświadczy ich w ciągu życia; chorobowość tego rodzaju można stosunkowo dobrze określić i przewi­dzieć odnośnie do dużych populacji ogólnych, obejmujących od 500 tysięcy do kilku milio­nów ludzi. Wchodzą tu w grę niektóre wady wrodzone, rzadkie odchylenia genetyczne i mo­lekularne, niektóre nowotwory złośliwe, rzad­kie zaburzenia hormonalne i metabolizmu, ostre zatrucia, złożone reakcje immuno­logiczne, szczególnie ciężkie wypadki, choro­by nabyte przez podróżujących w okolicach dalekich od domu.

Category

Leave a Comment