PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA

Posted by Posted on27 maja, 2011 Comments0

Winę za to ponoszą przedstawiciele medy­cyny, którzy w ubiegłych latach sami robili taką propagandę albo milczeli, kiedy środki masowej informacji donosiły o przełomowym odkryciu, o nowym wynalazku, kolejnym bez­precedensowym sukcesie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zaszły waż­kie przemiany w świadomości społeczeństw krajów uprzemysłowionych:    nastąpił powszechny wzrost przekonania, że opieka zdro­wotna nie jest przywilejem, lecz prawem. W krajach socjalistycznych zostało to stwierdzo­ne w konstytucjach. W niektórych innych kra­jach opieka zdrowotna jest już traktowana niemal na równi z oświatą, potrzebami miesz­kaniowymi i zatrudnieniem jako należne świadczenie ze strony władz państwowych, samorządowych czy innych.

Category

Leave a Comment