POMIARY UMIERALNOŚCI

Posted by Posted on10 maja, 2013 Comments0

Obecnie nie zawsze można oprzeć się na kryteriach uzna­nych przez prawo, gdyż są przestarzałe. Jak np. traktować reanimację, tj. przywrócenie zmarłego (według tych kryteriów) do życia? W związku z tym zaczęto poszukiwać w me­dycynie takich kryteriów – śmierci, które można mierzyć niezależnie od bicia serca i od­dychania, a które są dobrze skorelowane z tymi objawami. W rezultacie skierowano uwagę na mózg. W r. 1968 zaproponowano zespół kryteriów klinicznych określających „syndrom śmierci mózgowej”. Z tą nową de­finicją śmierci wiąże się szereg kwestii praw­nych i etycznych, jest też ona przedmiotem nieustających dyskusji w środowiskach facho­wych i w środkach masowego przekazu w wie­lu krajach.

Category

Leave a Comment