POMIAR CHOROBOWOŚCI

Posted by Posted on9 czerwca, 2013 Comments0

Do pomiaru chorobowości (nasta­wionego głównie na przyczynę choroby) odno­si się on tylko pośrednio. „Przyjęcia do szpi­tala” — to prawdopodobnie najlepsza osiągal­na obecnie miara choroby uznanej i zdefinio­wanej przez lekarza; ponieważ tylko niewiel- „przyjęcia do szpitala” pokazuje, że mają one ze sobą niewiele wspólnego. Jeszcze mniej korelacji występuje prizy porównaniu obu tych parametrów z trzecim, najczęściej używanym, mianowicie ze „zgonami”. Wiele czynników wywołujących znaczne ograniczenie aktyw­ności i choroby powoduje stosunkowo nieliczne zgony. Odzwierciedla to ogromną różnicę między problemami codziennego życia a pro­blemami umierania, w o wiele większym stop­niu znajdującymi wyraz w ogólnie używa­nych statystykach.

Category

Leave a Comment