POJĘCIE SOCJOLOGICZNE

Posted by Posted on9 lipca, 2015 Comments0

Choroba w trzecim znaczeniu jest pojęciem socjologicznym. Chodzi tu o szczególną pozycję społeczną ludzi uznanych za chorych na cho­robę w znaczeniu pierwszym lub drugim. W tym rozumieniu chory jest taki człowiek który jest traktowany przez innych iako cho­ry bez względu ma to, ozy występuje u niego czy nne choroba biologiczna lub psychologiczna. Wynika z tego, że stan choroby, „posiadanie” cnoroby jest czymś mnym niż proces chorowa­nia, „bycie chorym”, czyli zachowanie związa­ne z chorobą. Zachowanie to wyraża zróżnico­waną reakcję poszczególnych ludzi lub zbioro­wości, ich zróżnicowaną ocenę sytuacji i wyni­kające z tego działanie (lub brak działania) w związku z chorobą.

Category

Leave a Comment