PODOBNIE W WIELU KRAJACH

Posted by Posted on30 stycznia, 2013 Comments0

Podobne tendencje wystąpiły w wielu kra­jach. Skłoniło to badaczy do poszukiwania przyczyn tej sytuacji. Bez względu na wyniki badania takie mogłyby mieć duże znacze­nie praktyczne i teoretyczne. Gdyby bowiem znaleziono jakiś nowy czynnik odpowiedzial­ny za zahamowanie sipadku umieralności w ostatnim okresie, to zidentyfikowanie go, a następnie wyeliminowanie lub przynajmniej zneutralizowanie jego wpływu miałoby na­tychmiastową wartość praktyczną. Gdyby zaś okazało się, że takiego czynnika nie ma, to znaczy gdyby istniejącą sytuację można było wyjaśnić działaniem długofalowych zmian do­tyczących przyczyn chorób, to mogłoby to wpłynąć na lepsze przewidywanie przyszłych trendów umieralności.

Category

Leave a Comment