PODOBNE TENDENCJE

Posted by Posted on24 lutego, 2013 Comments0

Podobnie przedstawiają się tendencje w za­kresie umieralności we wszystkich krajach uprzemysłowionych. Na różnice w poszczegól­nych krajach wpływają epidemie, jak również wojny, które w statystykach umieralności uwidaczniają się mniej lub bardziej wyraźnie. Na przykład wyraźny wzrost w _ związku z dwiema wojnami światowymi charakteryzuje krzywą zgonów w Czechosłowacji .Danymi pochodzącymi z Czechosłowacji zaj­miemy się nieco dokładniej. Przede wszystkim dlatego, że w kraju tym gromadzi się materia­ły na temat umieralności nieprzerwanie od roku 1869. Statystyki te, naileżą do najstar­szych w świecie, przy tym uchodzą za jedne z najlepszych. Dla nas, w Polsce, mają one ponadto szczególne znaczenie, gdyż dotyczą blisko położonego kraju, który z wielu wzglę­dów może być traktowany jako porównywal­ny i może stanowić dla nas stosunkowo dobry punkt odniesienia.

Category

Leave a Comment