OSTATECZNY REZULTAT

Posted by Posted on18 marca, 2015 Comments0

Postępo­wanie to ma w ostatecznym rezultacie prze­ciwdziałać chorobie i śmierci, ich potencjalne­mu lub realnemu wszechobecnemu wpływowi na życie społeczne. Toteż należy do podstawo­wych, najważniejszych działań społecznych. Opiera się ono na przeświadczeniu, że stwo­rzenie odpowiednich epistemologii i systemów klasyfikacyjnych ułatwi poznanie przyczyn chorób i umożliwi społeczeństwu podjęcie od­powiednich kroków dla zapobiegania choro­bom, leczenia ich i odsunięcia śmierci. W życiu społecznym ma to doniosłe znaczenie dla złago­dzenia bólu, cierpienia i lęku, jaki budzą cho­roba i jej skutki.Rozpoznawanie choroby (diagnoza lekarska) jest procesem zmierzającym do nadania odpo­wiedniej etykiety określonym symptomom (ob jawom) lub syndromom (zespołom objawów). Poprawne rozpoznanie jest podstawą praktyki medycyny. Nauka prawidłowego rozpoznania choroby stanowi znaczną część szkolenia stu­dentów medycyny.

Category

Leave a Comment