ORZECZENIE LEKARSKIE

Posted by Posted on27 marca, 2011 Comments0

Jeśli zaś ktoś uważa się za chorego, lecz nie uzyska od lekarza potwierdzenia tego stanu, to nie otrzyma również społecznej aprobaty i akcep­tacji chorowania. Zamiast tego może zyskać opinię symulanta czy bumelanta i stać się podopiecznym instytucji prawa, a nie medy­cyny. Orzeczenie lekarskie ma dużą moc w społe­czeństwie. Może zapewnić specjalne warunki wypoczynku i zdrowienia, zwiększyć powierz­chnię mieszkaniową, dać rentę i różne odszko­dowania, zwolnić z obowiązku pracy, ze służby wojskowej, z więzienia. Stale rosną uprawnienia lekarzy; sięgają one coraz dalej poza tradycyjne obszary medycyny. Wygląda na to, że społeczeństwa ciągle poszerzają kla­pę bezpieczeństwa, którą sobie ustanowiły w postaci lekarza, w niepewności, dokąd zmie­rzają i co się im może przydarzyć.

Category

Leave a Comment