OGÓLNOPOLSKIE BADANIA

Posted by Posted on2 września, 2010 Comments0

Badanie ogólnopolskie młodych lekarzy wykazało, że tylko 1% nie zamierza się spec­jalizować.  Systemy studiów medycznych we wszystkich krajach nastawione są głównie na kształcenie specjalistów klinicznych, których przygotowuje się do pracy w szpitalach. Także kraje rozwijające się przyjęły ten mo­del i powoduje to szereg problemów, wystę­pujących tam szczególnie ostro.Ogromna większość młodych lekarzy pragnie się specjalizować i pracować w szpitalach, klinikach czy instytutach. Studia lekarskie są podobne na całym świecie: tworzą one uni­wersalne role klinicystów, mało dotąd uwzględ­niając (mimo nasilających się w ostatnich latach prób zmiany tej sytuacji) poziom roz­woju ekonomicznego i społecznego danego kraju i potrzeby zdrowotne społeczeństwa, „Być lekarzem” oznacza w świadomości mło­dego lekarza pracować w szpitalu i leczyć tam obłożnie chorych, stosując specjalistyczną wiedzę i techniki.

Category

Leave a Comment