DOCENIENIE SPECJALISTÓW

Posted by Posted on4 września, 2010 Comments0

Podobnie jak w innych dziedzinach, gdzie wysoko ceni się wąskich specjalistów, również w medycynie doby technicznej wysokim pres­tiżem cieszy się lekarz o wąskiej specjalności. Perspektywa pełnienia funkcji lekarza ogól­nego (podstawowej opieki zdrowotnej, rejono­wego, domowego, rodzinnego, środowiskowego określa go się różnymi nazwami) nie pocią­ga młodzieży ani w krajach kapitalistycznych, ani socjalistycznych. W badaniu przeprowa­dzonym wśród studentów I roku Akademii Medycznej w Warszawie 85% respondentów wypowiedziało się za specjalizacją po ukoń­czeniu studiów, z tego najwięcej (30%) za specjalizacją w chirurgii, przy czym wielu wy­mieniło nawet określone, wąskie dziedziny chirurgii, np. kardiochirurgię, neurochirur­gię.

Category

Leave a Comment