OGÓLNA ZAPADALNOŚĆ

Posted by Posted on28 sierpnia, 2013 Comments0

Nie widać także jakichś istotniej­szych wahań z roku na rok, jeśli chodzi o sto­pień ciężkości szeregu chorób ostrych czy grup chorób. Świadczy o tym tab. gdzie ciężkość choroby mierzono liczbą dni ograniczonej sprawności spowodowanej tą chorobą. Na temat zapadalności w dawniejszych cza­sach nie ma żadnych miarodajnych danych. Wcześniejsze badania koncentrowały się na chorobach przewlekłych i nie uwzględniały ostrych. Niektórzy autorzy na podstawie roz­maitych materiałów dotyczących ludzi zmar­łych w minionych stuleciach twierdzą, że obecnie zapadamy na takie same choroby jak przed wiekami i z takich samych przyczyn.

Category

Leave a Comment