NIEWIELKIE RÓŻNICE

Posted by Posted on6 sierpnia, 2009 Comments0

Te niezbyt wielkie jeszcze różnice w wielkości ciała nowo­rodków, będące przejawem trendu sekularnego, nasilają się w miarę rozwoju dzieci. Na rysunku zestawiono wysokości ciała dzieci szwedz­kich uczęszczających do szkół podstawowych i średnich w latach 1883 oraz 1938/39. Przyrosty wysokości ciała dzieci, poczynając od 8-lat- ków, są tak duże, że działanie trendu sekularnego w okresie tych 55 lat nie budzi żadnych wątpliwości. Różnice są tym bardziej znamienne, że Szwecję można uznać za kraj wzorcowy dla grupy państw rozwiniętych chociażby ze względu na to, iż jej rozwój przebiegał w ciągu ostatnich 150 lat bez zakłóceń spowodowanych wojnami. Dla porównania za­mieszczamy również analogiczne dane dotyczące dzieci polskich, z roku 1880 i 1950. Proces powiększania się wysokości ciała dzieci w Polsce wydaje się równie intensywny jak w Szwecji, chociaż nasi chłopcy dziewczęta pozostają nadal niżsi od swoich szwedzkich rówieśników (może to być skutkiem różnic genetycznych pomiędzy tymi popula­cjami).

Category

Leave a Comment