MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Posted by Posted on2 października, 2013 Comments0

Stwierdzono, że rejon geograficzny i miejsce zamieszkania różnicują występowanie chorób wśród ludności amery­kańskiej. I tak w rejonie Południa wyższy jest odsetek ludzi niepełnosprawnych, niezdolnych zupełnie do wykonywania głównych czynności lub doznających poważnych ograniczeń w tym zakresie. Skądinąd wiadomo, że właśnie na Po­łudniu zamieszkuje stosunkowo dużo ludności ubogiej.Stwierdzono także, że wśród mieszkańców wielkich metropolii jest mniej ludzi niepełno­sprawnych w porównaniu <z mieszkańcami te­renów słabiej zurbanizowanych. Istnieją też pewne różnice między ludnością rolniczą, nierolniczą. Wydaje się, że można zaryzy­kować następującą hipotezę: im bardziej „wiejskie” miejsce zamieszkania, tym niższa zapadalność na choroby ostre i tym wyższa chorobowość przewlekła.

Category

Leave a Comment