POZYCJA SPOŁECZNA RODZINY

Posted by Posted on22 października, 2013 Comments0

Upraszczając można powiedzieć, że dzieci, które w teście Ravena uzyskały wynik poniżej 70 punktów, uznano za podej­rzane o lekkie upośledzenie umysłowe — o najczęstszą, tzw. kulturową formę tego zja­wiska, w której nie stwierdza się zmian or­ganicznych i która głównie występuje w ro­dzinach, gdzie nie ma warunków odpowiednio stymulujących rozwój umysłowy dziecka.Okazało się, że pozycja społeczna rodziny mierzona wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi obojga rodziców jest czynnikiem w znacznym stopniu determinującym możli­wości intelektualne dziecka. Im wyższy po­ziom kwalifikacji zawodowych obojga rodzi­ców, tym wyższe średnie wyniki w testach jednocześnie niższe odsetki dzieci uzyskują­cych wyniki w granicach 70 punktów.

Category

Leave a Comment