KŁOPOTY DEFINICYJNE

Posted by Posted on2 września, 2011 Comments0

Zwrócono między innymi uwagę na rozbież­ności między treścią definicji zdrowia Świa­towej Organizacji Zdrowia a obowiązującym lekarzy spisem chorób — także Światowej Or­ganizacji Zdrowia.  Spis ten, zwany międzyna­rodową klasyfikacją chorób, urazów i przyczyn zgonów SOZ, jest podstawowym narzędziem klasyfikacyjnym w codziennej pracy lekarza, zawiera wykaz chorób przede wszystkim organicznych, głównie o wyraźnych objawach klinicznych. Opierając się na tej klasyfikacji lekarze dzielą ludzi na zdrowych i chorych, chorych zaś segregują według wyszczególnionych chorób. Nie przepro­wadzono jeszcze takiego badania stanu zdro­wia, które by wyczerpywało więcej niż — w najlepszym razie — 50% zakresu pojęcia cho­roby według definicji ŚOZ.

Category

Leave a Comment