KLASYFIKACJA I CHOROBY

Posted by Posted on17 kwietnia, 2015 Comments0

Czy choroba jest pojęciem uniwersalnym, po­dobnie rozumianym przez wszystkich miesz­kańców naszej planety? Skłonni jesteśmy tak uważać. Tymczasem uniwersalne jest tylko przekonanie, że ludziom od czasu do czasu „coś jest”, natomiast pojęcie choroby jest specy­ficzne dla kultury zachodniej. Analiza pojęciowa choroby wymaga modelu racjonalnego. Model ten powstał w XVIII wie­ku w Europie w powiązaniu z ideami postępu i pozytywizmu filozoficznego. Mówiąc o cho­robie mamy na myśli możliwość obiektywizacji „niezdrowia”. To znaczy, że niezdrowie można traktować jako obiektywną rzeczywistość, ist­niejącą niezależnie od woli człowieka. Kiedy ludzie myślą o chorobie, to zakładają, że nie jest to wytwór czyjejś wyobraźni, lecz coś realnego, co można zaobserwować, sklasyfiko­wać, wyjaśnić i poddać odpowiedniemu dzia­łaniu.

Category

Leave a Comment