KLASYCZNE METODY

Posted by Posted on28 października, 2012 Comments0

Na przy­kład liczba łóżek szpitalnych zajmowanych przez chorych wskutek infekcji jest obecnie równie wielka jak przed 50 laty. A choroby układu oddechowego i przewodu pokarmowego o    etiologii zakaźnej są dzisiaj, tak samo jak w przeszłości, najczęstszą przyczyną absencji w szkołach i we wszystkich działach gospo­darki. W związku z tym epidemiolog polski Wiesław Magdzik sugeruje, że „należałoby raczej mówić o zmianach w sytuacji epide­micznej chorób zakaźnych niż o zanikaniu tego problemu”. Istotny jest także fakt, że cotraz częściej występują choroby zakaźne pochodzenia we­wnętrznego (tizw. endogenne). Klasyczne me­tody epidemiologii, immunologii i chemiotera­pii są tu mało skuteczne. Choroby te spowodowane są przez zarazki powszechne iw społe­czeństwie w formie zakażeń „drzemiących”.

Category

Leave a Comment