DZIAŁANIE MECHANIZMÓW

Posted by Posted on14 marca, 2009 Comments0

Fizjolog amerykański Walter Cannon sformułował twierdzenie, że du­żą niezależność podstawowych funkcji życiowych ustroju od nieustan­nych zmian zachodzących w świecie otaczającym umożliwia działanie mechanizmów fizjologicznych, które wyrównują wpływ zarówno tych zmian, jak i zmian zachodzących w samym ustroju podczas jego czyn­ności. Mechanizmy te utrzymują stabilność środowiska wewnętrznego — homeostazę. Działanie mechanizmów homeostatycznych pozwala człowiekowi na życie w zmiennych warunkach środowiska, pracy i in. Sprawność dzia­łania tych mechanizmów decyduje przede wszystkim o zakresie tole­rancji przez organizm zmian w otoczeniu. Nie zawsze jednak działanie mechanizmów homeostatycznych może zapewnić absolutną stałość (w zakresie wahań fizjologicznych) środowiska wewnętrznego ustroju.

Category

Leave a Comment